Shop policy

Copyrigh Policy


เราให้ความเคารพในทรัพย์สินทางปัญญาของผู้อื่น ภาพ บทความ วิดีโอ ที่ปรากฏในเวปไซด์ Officecial Fanpage นี้เป็นสิ่งที่เราสร้างสรรค์ขึ้น
ภาพ บทความ วิดีโอที่ปรากฏในเวปไซด์ Officecial Fanpage นี้ ได้รับการคุ้มครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ห้ามผู้ใดละเมิดไม่ว่าการคัดลอก ดัดแปลง นำส่วนหนึ่งส่วนใดหรือด้วยวิธีใดๆ ทั้งโดยเผยแพร่หรือเพื่อการอ้างอิง ไม่ว่าเป็นการส่วนตัวหรือเชิงพาณิชย์ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร จะถูกดำเนินคดี ตามที่กฏหมายบัญญัติไว้สูงสุด

Terms & Conditions

เงื่อนไขการให้บริการและการจัดส่งสินค้า


1.เนื่องจากเป็นการขายเป็นแบบตัดสต๊อค  ทางร้านจะทำการจัดส่งให้ตามลำดับการโอน กรณีที่ถึงลำดับการจัดส่งแล้วสินค้าเกิดบกพร่องหรือทางร้านไม่สามารถทำการจัดส่งสินค้าชิ้นนั้นได้ ทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวนตามมูลค่าสินค้าที่ไม่สามารถจัดส่งนั้น หรือยินดีเปลี่ยนเป็นสินค้าตัวอื่นให้ในราคาที่เท่ากันหรือสูงกว่าหรือตามแต่ตกลง
2. จัดส่งสินค้าให้วันจันทร์ – วันเสาร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ นักขัตฤกษ์ หรือวันหยุดของขนส่ง หรือวันหยุดของร้านที่ได้ประกาศไว้  ทางร้านจะจัดส่งสินค้าให้วันถัดไปแต่ไม่เกิน 3 วันนับจากวันโอนเงินและตรวจสอบว่าได้ได้รับเงินครบตามจำนวนเรียบร้อยแล้ว หากส่งช้าเกิน 3 วันโดยที่ไม่ได้ทำการแจ้งแก่ลูกค้า ทางร้านยินดีคืนค่าจัดส่งให้
3. เงื่อนไขกรณีขายส่ง ทางร้านจัดส่งใบราคาให้กับลูกค้านั้น มีเงื่อนไขทางกฎหมายดังนี้ค่ะ
* ใบราคาของ หจก.สยามจันทร์นินทร์ ส่งให้เป็นการส่วนตัวเฉพาะแก่ผู้รับและให้ถือเป็นความลับ ข้อมูลและเอกสารใดๆจัดส่งให้เพื่อผู้รับเท่านั้น ข้อความและรูปภาพที่ปรากฏทั้งหมดเป็นข้อความที่มีลิขสิทธิ์ และเว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในที่นี้ ห้ามมิให้นำไปทำซ้ำในรูปแบบใด คัดลอก ประกาศ เปิดเผย และ/หรือ เผยแพร่ในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ กระดานข่าว หรือเว็บไซท์ใดๆ หรือใช้ในสื่อประเภทอื่นใด หรือนำไป ตีพิมพ์หรือใช้ในนิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือสื่ออื่นใดที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน หรือใช้อ้างอิงโดยฝ่ายใด หรือใช้อ้างถึงในเอกสารสาธารณะใดๆความรับผิดชอบในการจัดส่ง

1. ส่งแบบลงทะเบียน
– ลูกค้าควรได้รับสินค้าภายใน 3 – 5 วัน กรณีติดวันหยุดก็ไม่ควรเกิน 5 – 10 วัน นับจากวันส่งของ ซึ่งหากไม่ได้รับสินค้าภายในเวลากำหนด กรุณาแจ้งทางร้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า(เช็คจากระบบ) หากพ้นกำหนดทางร้านพ้นความรับผิดชอบ


2. ส่งแบบอีเอ็มเอส
– ลูกค้าควรได้รับสินค้าภายใน 1 – 3 วัน กรณีติดวันหยุดก็ไม่ควรเกิน 3 – 5 วัน นับจากวันส่งของ หากไม่ได้รับสินค้าภายในเวลากำหนด กรุณาแจ้งทางร้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า(เช็คจากระบบ) หากพ้นกำหนดทางร้านพ้นความรับผิดชอบ
* ระยะเวลาขึ้นอยู่กับระยะทางในการขนส่ง ยกเว้นเกิดภัยพิบัติหรือเหตุเนื่องจากระบบการนำส่งของไปรษณีย์ของอาจถึงล่าช้ากว่าปกติ
* หลังจากลูกค้าโอนเงินแล้วยังไม่ได้รับ Tracking No. ภายใน 3 วัน กรุณาเมล์ทางถาม Tracking No. จากทางร้านทันทีนะคะ ทางร้านจะได้ตรวจสอบว่าเกิดจากทางร้านตกหล่นยังไม่ได้ส่ง หรือว่าลืมส่ง Tracking No.ให้กับลูกค้า


3. ขนส่งเอกชน
* ลูกค้าจะได้รับสินค้าตามเวลาตามกำหนดของขนส่งตามระยะทาง  หากไม่ได้รับสินค้าภายในเวลากำหนด กรุณาแจ้งทางร้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสินค้า(เช็คจากระบบ) หากพ้นกำหนดทางร้านพ้นความรับผิดชอบ
4. การซื้อขายออนไลนด์สากล ความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์และขนส่งเอกชนไม่อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ขาย ดังนั้นทางร้านจึงรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชนได้ตามความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง หากผู้ซื้อต้องการความรับผิดชอบเต็มจำนวนมูลค่าของสินค้า ผู้ซื้อต้องซื้อประกันความเสียหาย สามารถแจ้งกับทางร้านได้ตอนสั่งซื้อได้ค่ะ
3.1 สำหรับการจัดส่งด้วยระบบลงทะเบียน ไปรษณีย์ชดเชยให้เป็นเงินไม่เกิน 300 บาทค่ะ (รหัสจัดส่งขึ้นต้นด้วยอักษร R)
3.2 สำหรับการจัดส่งด้วยระบบอีเอ็มเอส ไปรษณีย์ชดเชยให้เป็นเงินไม่เกิน 2,000 บาทค่ะ (รหัสจัดส่งขึ้นต้นด้วยอักษร E)
3.3 สำหรับการจัดส่งด้วยระบบพัสดุ ไปรษณีย์ชดเชยให้เป็นเงินไม่เกิน 1,000 บาทค่ะ (รหัสจัดส่งขึ้นต้นด้วยอักษร P)
* ดังนั้น หากหีบห่อในการจัดส่งชำรุด  ผู้ซื้ออย่าเซ็นต์รับสินค้าให้ไปรษณีย์ / ขนส่ง ให้ตีกลับสินค้ากลับมาและขอให้แจ้งทางร้านในความผิดปกตินี้ทันที  ทางร้านยินดีจัดส่งสินค้าให้ใหม่และจะทำเรื่องสอบสวนกับทางไปรษณีย์ / ขนส่งเอง 


5. เงื่อนไขอื่นๆในการจัดส่งสินค้า
กรณีเป็นความผิดพลาดของทางร้าน
* กรณีลูกค้าเลือกจัดส่งแบบอีเอ็มเอสแล้วทางร้านจัดส่งให้แบบลงทะเบียน ทางร้านยินดีโอนคืนค่าจัดส่งส่วนต่างให้ หรือผู้ซื้อสามารถเลือกไม่รับสินค้าโดยทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวนทันที  เมื่อระบบการตรวจสอบ Tracking ระบุว่าสินค้าถูกส่งกลับ
* กรณีผู้ส่งเขียนที่อยู่ผิดแล้วลูกค้าต้องไปรับของที่ไปรษณีย์เอง ทางร้านยินดีโอนคืนค่าจัดส่งให้เต็มจำนวน
* ถ้าส่งเขียนที่อยู่ไม่ตรงตามข้อมูลรายละเอียดที่อยู่สำหรับจัดส่ง ทางร้านจะทำการจัดส่งใหม่ให้แบบอีเอ็มเอส  หรือผู้ซื้อสามารถเลือกไม่รับสินค้าโดยทางร้านยินดีคืนเงินเต็มจำนวนทันที 
กรณีต่อไปนี้ ลูกค้าต้องรับผิดชอบค่าส่งใหม่เองค่ะ
* ลูกค้าให้ที่อยู่กับทางร้านไม่ครบถ้วน ไปรษณีย์ / ขนส่ง ไม่สามารถนำจ่ายได้
* ปลายทางผู้รับไม่มีคนรับ และทาง ไปรษณีย์ / ขนส่ง ได้เก็บของไว้ให้ตามกำหนดแล้วไม่ไปรับตามกำหนดเวลา

6. เงื่อนไขและบริการลูกค้าต่างประเทศ
เมื่อทางร้านได้รับออเดอร์สั่งซื้อแล้ว จะนำสินค้าแพคตามจริงแล้วนำไปชั่งน้ำหนัก ไม่ว่าสินค้าจะมีจำนวนน้อยหรือมาก ผู้ส่งจะแพคสินค้าใส่กล่องพัสดุเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสินค้า และจะเมล์แจ้งค่าส่งให้ทราบ โดยทางร้านจะจัดส่งให้ 2 แบบ
6.1 ส่งพัสดุ Air Mail ตามน้ำหนัก (รหัส RR) + ลงทะเบียนในประเทศ 65 บาท + นำจ่ายด่วนพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ 25 บาท + ตอบรับต่างประเทศ 20 บาท
6.2 ส่งพัสดุ EMS Air Mail ตามน้ำหนัก (รหัส EE) + ตอบรับต่างประเทศ 20 บาท
หมายเหตุ
* บริการเสริมนำจ่ายด่วนพัสดุไปรษณีย์ต่างประเทศ 25 บาท และตอบรับต่างประเทศ 20 บาท ถ้าประเทศปลายทางมี ขออนุญาตรวมบริการเสริมนี้ในการจัดส่งค่ะ หากประเทศปลายทางใดไม่มีบริการนี้ทางร้านจะแจ้งให้ทราบค่ะ
6.3 นโยบายการส่งสินค้าทางออนไลนด์สากลส่วนใหญ่จะไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งทางไปรษณีย์ค่ะ ดังนั้นหากลูกค้าต้องการให้ควบคุมกันประกันความเสียหายด้วยก็ต้องซื้อประกันความเสียหาย
* หากเกิดการสูญหายหรือเสียหายเพราะความผิดของไปรษณีย์ (ข้อมูล เดือนพฤศจิกยน 2556)
ส่งพัสดุ Air Mail (รหัส RR) ได้รับชดใช้ในวงเงินไม่เกิน 1,432 บาท
ส่งพัสดุ EMS Air (รหัส EE) ได้รับชดใช้ในวงเงินไม่เกิน 7,000 บาท
* การชดใช้จะทำต่อเมื่อส่งเรื่องสอบสวนโดยเจ้าหน้าไปรษณีย์และเรื่องสิ้นสุด และ การชดเชยถือเป็นที่สิ้นสุดตามผลการสอบสวน
* หากลูกค้าต้องการได้รับการชดเชยครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด ผู้ซื้อสามารถซื้อประกันความเสียหายในการจัดส่งได้ตอนสั่งซื้อ
* ขอสงวนความรับผิดชอบกรณีที่สินค้าถูกกัก ถูกคัดออก ถูกทำลาย หรือตีกลับเนื่องจากการตรวจของกรมศุลกากรของประเทศปลายทาง รวมถึงภาษีสินค้านำเข้าตามพิกัดภาษีศุลกากรของประเทศปลายทางซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางร้านนะคะ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ซื้อค่ะ
6.4 วิธีชำระเงิน สำหรับลูกค้าต่างประเทศสามารถชำระเงินได้ 2 ทาง
* ชำระเงินผ่านธนาคารพานิชย์ในประเทศ
* ชำระผ่าน Paypal ผู้ซื้อเป็นผู้รับผิดชอบค่าธธรรมเนียมของ Paypal อีก 5 %

 

เปลี่ยนสินค้า,คืนสินค้า,คืนเงิน

เปลี่ยนสินค้า / คืนสินค้า
เนื่องจากสินค้าแบรนด์คำน่อยเป็นสินค้าประเภทที่ใช้แล้วหมดไป  จึงมีเงื่อนไขในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าดังนี้
1. หากทางร้านยังไม่ได้ทำการส่งสินค้าลูกค้าสามารถขอแจ้งเปลี่ยนแปลงรายการและจำนวนสินค้าได้ และเพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์  ต้องเปลี่ยนให้มีมูลค่าสินค้าทั้งหมดเท่าเดิมหรือมากกว่าเท่านั้น 


2. สินค้าที่จัดส่งถึงปลายทางเรียบร้อยแล้วทางร้านไม่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า ยกเว้น
2.1 สินค้าแตกต่างจากที่ระบุไว้อย่างสิ้นเชิง โดยสินค้านั้นต้องไม่ผ่านการใช้งาน ไม่ตัดป้ายตราสินค้าหรือป้ายราคาออก และพร้อมกล่องบรรจุหรือหีบห่อในสภาพที่สมบูรณ์2.2 จำนวนสินค้าไม่ครบ
2.3 สินค้าได้รับความเสียหายระหว่างการจัดส่ง โดยทางร้านจึงรับผิดชอบกรณีเกิดความเสียหายจากการขนส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งเอกชนตามความรับผิดชอบของผู้ให้บริการจัดส่ง หากผู้ซื้อต้องการความรับผิดชอบเต็มจำนวนมูลค่าของสินค้า
2.4 สินค้าที่ได้รับมาอายุสินค้าน้อยกว่า 6 เดือน


3. กรณีได้รับสินค้าตามกรณียกเว้นในข้อ 2.1 – 2.4  รบกวนให้ถ่ายภาพและแจ้งกับทางร้านภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับของ (เช็คจากระบบไปรษณีย์/ขนส่งเอกชน) เพื่อทางร้านจะได้ทำการตรวจสอบและชดเชยจัดส่งสินค้าให้ครบถ้วน


4. ไม่รับเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรณีสีไม่ตรงกับในรูปภาพที่ปรากฏในเว็บไซต์ อันเนื่องมาจากความแตกต่างกันเล็กน้อย เช่น ความเข้มของสีที่แตกต่าง
คืนเงิน
1. ทางร้านคืนค่าสินค้าเงินเต็มจำนวนค่าสินค้าที่ส่งไม่ครบถ้วน  โดยที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะให้ทางร้านส่งสินค้าไปให้ครบถ้วน
2. เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพออนไลน์ ทางร้านไม่คืนเงินในกรณีโอนมาเกิน  ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
2.1 ในกรณีที่โอนมาเกิน ให้ผู้ซื้อเลือกสินค้าเท่ากับมูลค่าของเงินที่โอนมาเกิน
2.2 ในกรณีโอนผิด แต่ไม่ประสงค์จะซื้อสินค้า ให้ดำเนินการดังนี้
* ให้ผู้โอนผิดนำหลักฐานการโอนไปแจ้งความและนำใบแจ้งความให้ไปติดต่อกับธนาคารสาขาที่เปิดบัญชี
* ให้ทางธนาคารสาขาเจ้าของบัญชีโทรติดต่อกับทางร้าน
* ทางร้านจะโอนเงินคืนให้โดยหักค่าธรรมเนียมการโอนแล้วให้กับบัญชีที่ทำการโอนผิดมาตามหลักฐานที่ธนาคารส่งเอกสารที่ได้รับการรับรองเอกสารถูกต้องมาแล้วเท่านั้น

ความรับผิดกรณีสั่งสินค้าจ่ายเงินปลายทางแล้วไม่รับสินค้า
1. เมื่อผู้ซื้อได้สั่งซื้อสินค้าทางร้าน ย่อมถือว่าเป็นการแสดงเจตนาที่กระทำต่อบุคคลซึ่งอยู่เฉพาะหน้า สัญญาซื้อขายสินค้าจึงมีผลนับแต่ผู้ขายซึ่งเป็นผู้รับการแสดงเจตนาได้ทราบการแสดงเจตนาซื้อด้วยการตอบตกลงจะส่งมอบสินค้าแก่ผู้ซื้อ ดังนั้น กรรมสิทธิ์ในสินค้าที่ผู้ซื้อสั่งซื้อ ย่อมโอนไปยังผู้ซื้อทันที
2. เมื่อได้ทำสัญญาซื้อขายกันแล้ว แม้จะยังไม่ได้ส่งมอบสินค้าที่ขาย หรือยังไม่ได้รับชำระราคาก็ตาม เพราะการส่งมอบและการชำระราคาเป็นหนี้ที่ต้องชำระกันในภายหลัง ตาม ป.พ.พ.มาตรา 168,458 จึงเป็นหน้าที่ของผู้ซื้อที่จะต้องรับมอบสินค้าที่ตนได้สั่งซื้อและใช้ราคาตามสัญญานั้น อันเป็นความรับผิดตามกฎหมายแพ่ง
3. เมื่อได้ทำการสั่งซื้อแบบ COD แล้ว หากไม่ยอมรับสินค้าจะมีความผิดตามกฎหมาย ตาม ป.พ.พ.มาตรา 168,458 ดังนั้น หากผู้ซื้อประสงค์จะรับค่าสินค้าอยู่ต้องโอนเงินชำระค่าสินค้า+ค่าจัดส่งครั้งแรกให้กับทางร้านภายใน 3 วันนับแต่วันที่ทางร้านได้แจ้งการถูกส่งคืนสินค้าให้กับผู้ซื้อ แต่ หากผู้ซื้อไม่ประสงค์จะรับสินค้า  ผู้ซื้อยังมีความรับผิดต้องชำระค่าสินค้าเต็มจำนวนและค่าจัดส่งพร้อมค่าเสียโอกาสทางการค้าให้กับทางร้าน